OV - Geweld

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: OV-geweld

Onderwerp: OV-geweld

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Sinds december 2014 koppelen Arriva en de politie in de gebieden waar Arriva bus- en treinverkeer verzorgt hun gegevens. In Zuid-Holland is daardoor het aantal opgeloste zware geweldsdaden in bus en trein met 50 % gestegen, tot 80%. Zeer aansprekende resultaten. Het idee is zo simpel en goedkoop dat de vraag rijst waarom niemand dit niet eerder bedacht heeft.

Arriva stelt het systeem "om niet" aan een ieder ter beschikking, daar men niet wil concurreren op veiligheid.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Worden de gegevens van alle geweldsincidenten in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gekoppeld aan de politiegegevens?

Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten geweest?

Zo nee, bent u dan bereid om zo spoedig mogelijk dit systeem in te voeren en daartoe met andere provincies of overheden die dit systeem voeren en/of Arriva contact op te nemen.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen

Weer slagschaduw Windmolenpark Houten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Weer slagschaduw Windmolenpark Houten

Onderwerp: Weer slagschaduw Windmolenpark Houten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

De RUD is toezichthouder ter zake de windmolens in Houten. Naast de al aangetoonde geluidsoverlast, evenals de rammelende maatwerkvoorschriften, waaraan D66 wethouder Van Liere ook al lak had, trad er recentelijk weer slagschaduw op.

In de vigerende maatwerkvoorschriften is NUL-hinder opgenomen. Dat betekent dat onder geen enkele omstandigheid slagschaduw is toegestaan. Of het nu hard of zacht waait, de molens produceren in ieder geval slechts in maximaal 25 % van de tijd stroom, doet in het geheel niet ter zake.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Erkent u dat op maandag 23 februari jl. weer slagschaduw is opgetreden in een deel van Houten als gevolg van het windpark Houten? (ja of nee volstaat).

2.
Is het juist dat ondanks dat slagschaduw in het geheel niet is toegestaan, de RUD weigert om te handhaven? (ja of nee volstaat)

3.
Indien de RUD weigert de maatwerkvoorschriften te handhaven, waarom hebben we dan een RUD?

4.
Waarom dienen gewone burgers zich wél aan de regels te houden en Eneco niet?

5.
Wat voor signaal geeft u aan de samenleving als windhandelaren die de samenleving al ernstig benadelen zich niet aan de regels dienen te houden?

6.
Bent u bereid de RUD zodanig te instrueren dat zij de maatwerkvoorschriften te allen tijde zal handhaven? Zo nee, bent u dan wel geschikt voor deze functie?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen

Energielandschappen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Energielandschappen

Onderwerp: Energielandschappen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In het Dagblad Trouw verscheen vandaag een artikel waarin het rapport van Ingeborg Thoral, adviseur ruimtelijke kwaliteit”, wordt aangekondigd: “energielandschappen”.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen.

1.
De opstelster van het rapport stelt vast dat “een overgang naar duurzame energie onafwendbaar is”. Op welke door haar opgedane wetenschappelijke kennis baseert de adviseur ruimtelijke kwaliteit zich om deze (onzinnige) conclusie te trekken, of roeptoetert zij slechts de “groene kerk” na ?

    1a.     Indien blijkt dat deze adviseur geen enkele wetenschappelijke onderbouwing kan         aandragen, bent u dan bereid haar op dit punt terecht te wijzen? Zo nee, waarom niet?

2.
Heeft de adviseur  kennis genomen van de ernstige overlast die de inwoners van Houten ervaren van de torenhoge subsidiemolens die daar geplaatst zijn? Zo nee, is dit rapport dan nog wel serieus te nemen?

3.
Heeft de adviseur uitgezocht hoeveel mensen er ’s-nachts wakker gaan liggen van de door haar voorgestelde molens en welke consequenties dat heeft voor het functioneren van die gezinnen? Zo nee, waarom niet?

4.
Heeft de adviseur kennis genomen dat in tal van Europese landen de afstand van windmolens tot woningen minimaal 1,5 kilometer dient te zijn ten einde overlast voor omwonenden te voorkomen? Zo neen, waarom  niet? Zo nee, acht u de adviseur dan wel geschikt voor deze taak?

Lees verder

Electrische laadpunten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Elektrische laadpunten

Onderwerp: Elektrische laadpunten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Op 13 november jl. publiceerde de provincie Utrecht het bericht dat het € 400.000,00 beschikbaar stelt voor de aanleg van elektrische laadpunten. Al eerder heeft de provincie bij gedragen aan het aanleggen elektrische oplaadpalen.

De PVV-fractie heeft dan ook wederom de navolgende vragen.

1.
Heeft de provincie gemonitord of en in welke mate er gebruik gemaakt wordt van deze eerder geplaatste laadpalen?

Zo nee, waarom niet? Past dat bij het hanteren van SMART-doelstellingen? Bent u bereid alsnog na te gaan of en in welke mate er gebruik gemaakt wordt van deze laadpunten? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, dan krijgen wij graag inzage in deze gegevens.

2.
Indien blijkt dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze laadpunten, bent u dan bereid om de subsidie van maarliefst € 400.000,00 zuur verdiend belastinggeld weer in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Lees verder

Ecoducten - vervolg

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen en Elly Broere
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Ecoducten

Onderwerp: Ecoducten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Met betrekking tot het door de provincie gevoerde beleid ter zake het verbinden van natuurgebieden stelde de PVV-fractie eerder vragen. Daar waar het aanleggen van grote en kleine ecoducten tot doel had de biodiversiteit te bevorderen bevestigt u dat er geen cijfermatige relatie te leggen valt. Dat ze goed werken voor mobiele soorten betekent, zoals het AD reeds publiceerde, dat er zo af en toe een ree gebruik van maakt.

1.
Nu er geen cijfermatige relatie te leggen valt tussen grote en kleine faunapassages ontvalt daarmee de reden om ecoducten aan te leggen? Dat was namelijk tevens de conclusie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die stelde vast dat ecoducten onvoldoende wetenschappelijk nut hebben. Bent u het met de PVV-fractie eens dat u miljoenen investeert aan dogma's, waarvoor elke wetenschappelijke grond ontbreekt. Zo nee, waarom niet?

2.
Graag krijgen wij een specificatie van alle kosten die in het Hart van de Heuvelrug zijn gemaakt voor het aanleggen van grote en kleine faunapassages (derhalve inclusief maar niet uitsluitend alle grondverwervingen, onteigeningen, bedrijfsverplaatsingen en alle kosten die daarmee gepaard gaan of gingen).

3.
Maakt de provincie kosten voor Hart van de Heuvelrug (bijvoorbeeld aan de infrastructuur) die niet aan het project worden doorbelast? Zo ja hoe hoog zijn die kosten en waaruit bestaan die kosten?

4.
Zijn er voor het aanleggen van de grote en kleine ecoducten bomen gekapt en/of is voorzien dat voor de nog aan te leggen grote en kleine ecoducten bomen dienen te worden gekapt? Zo ja, om hoeveel bomen gaat het?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

Elly Broere (PVV)
René Dercksen (PVV)

Advieskosten - vervolg

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Advieskosten

Onderwerp: Advieskosten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Bij het interpellatiedebat op 17 juni over het rapport van de Ombudsman gaf de Gedeputeerde aan dat er 75 gevallen waren binnen de provincie Utrecht die vergelijkbaar zijn met dat van de veehouder in Woudenberg. Reden om af te zien van de vergoeding van de kosten van de heer v.d. Lagemaat gelet op mogelijk grote financiële gevolgen voor de provincie.

De onderhandelingen met de heer V.d. Lagemaat waren in een afrondend staduim.

Wij stelden daar reeds vragen over. Wij vroegen een overzicht van alle betrokken gevallen. Wij kregen een uiterst vage uiteenzetting. Uit die antwoorden blijkt dat er in het geheel geen sprake was van 75 vergelijkbare gevallen. Tevens wordt er in de antwoorden gesproken over circa 75 gevallen, terwijl van 65 gevallen niet eens bekend is of er überhaupt advieskosten zijn gemaakt.

In het geval van de heer V.d Lagemaat heeft de provincie de wederpartij geadviseerd een adviseur in de arm te nemen.

De PVV-fractie heeft daarover de navolgende vragen:

1.
In hoeveel gevallen was er sprake van onderhandelingen in een afrondend stadium? M.a.w. de gevallen die vergelijkbaar zijn met die van de heer V.d. Lagemaat. Graag een overzicht,zoals eerder verzocht.

2.
In hoeveel gevallen was er daadwerkelijk onderhandeld? Graag een overzicht zoals eerder verzocht.

3.
In hoeveel gevallen was er sprake van oriënterende besprekingen? Graag een overzicht zoals eerder verzocht.

4.
Waarom rekent u voor dat het risico van de provincie € 750.000,00 bedraagt terwijl u in het geheel niet aangeeft om hoeveel gevallen het gaat die daadwerkelijk vergelijkbaar zijn aan die van de heer V.d. Lagemaat?

5.
Waarom kunt of wilt u niet exact aangeven om hoeveel gevallen het gaat?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,
René Dercksen (PVV)

Meer artikelen...