NMU op promotie tour voor windmolens

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: NMU

Tot onze grote verbazing vernamen wij dat subsidieontvanger NMU een promotietour gaat houden voor windmolens.

1.

Gaat de NMU ook de Buren van Lage Weide en Gigawiek bezoeken (en wellicht die intussen honderden andere actiegroepen die zich tegen windmolens keren)? Zo nee, hoe verhoudt zich dat dan met het voornemen van volledige en onafhankelijke voorlichting?

2.
Het NMU pleit voor het behoud van het landschap blijkens navolgende tekst op hun website:

Bescherming Landschap
Het landschap in de provincie Utrecht is bijzonder gevarieerd. De verschillende landschappen dienen behouden en versterkt te worden.

Windmolens vernietigen echter het landschap.

Hoe kunt u subsidie verstrekken aan een partij die dergelijke tegenstrijdige opvattingen koestert?

3.
Waar bemoeit de NMU zich mee?

4.
Acht u het juist dat activisten van belastinggeld propaganda mogen bedrijven? Zo ja waarom?

5.
Valt het bedrijven van propaganda binnen de voorwaarden van de subsidierelatie die de provincie met de NMU heeft? Zo ja, waarom?

6.
Bent u bereid onmiddellijk de subsidierelatie te verbreken ten einde aan de eenzijdige informatieverstrekking op dit dossier een einde te maken? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen