PRS / PRV Rode Contouren

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: PRS/ PRV rode contouren

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake woningbouw buiten de rode contouren.
Tijdens het debat bij de kadernota over de noodzaak van het bouwen van woningen kwam aan de orde dat in het collegeakkoord is opgenomen dat 35% van de woningbouwopgave buiten de rode contouren zou kunnen plaatsvinden. Op vragen naar nadere duiding bleef de gedeputeerde het antwoord schuldig. De heer Bekkers (GroenLinks) verwees naar kaarten van de PRS.

Op de kaarten staan echter diverse bollen aangegeven die niet specifiek aangeven hoeveel woningen er wanneer kunnen worden gebouwd.

De PVV-fractie heeft dan ook de navolgende vraag:

1.

Graag krijgen wij een gedetailleerd overzicht van de aantallen woningen die buiten de rode contouren kunnen worden gebouwd en wanneer en hoe zich die aantallen verhouden tot woningen die binnenstedelijk gebouwd worden.

Tevens verzoeken wij u een gedetailleerde onderbouwing te geven hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen en welke bronnen er zijn / worden gebruikt.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen