Zonnepanelen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid
Onderwerp: Zonnepanelen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Onderzoek door de wetenschapper Felloni en Hopkirk naar de effectiviteit van zonnepanelen toonde aan dat de energie die het kost om zonnepanelen te produceren gedurende de levensduur van die zonnepanelen niet wordt terugverdiend. Slechts 83% van de energie die met de productie gepaard gaat wordt met de panelen opgewekt.

Daarbij komt dat voor de productie nu alle energie wordt verbruikt terwijl pas in de loop van zo’n 25 jaar er sprake is van (beperkte) uitstootreductie. De uitstoot wordt dus in de tijd naar voren gehaald. Dus het opwekken van energie, zelfs met steenkool, in plaats van zonnepanelen produceren, levert onder de streep minder uitstoot op, zo tonen deze wetenschappers aan.

Ook worden er op grote schaal chemicaliën gebruikt bij de productie zoals stikstoftrifluoride, hexafluorethaannitrogen en zwavelhexafluoride. Voor de productie van 1 m² zonnepanelen wordt 3.5 kg geconcentreerd zoutzuur gebruikt.

Volgens het IPCC is stikstoftrifluoride een 16.600 keer krachtiger broeikasgas dan CO2.

Naar aanleiding daarvan heeft de PVV fractie de navolgende vragen:

1.
Kent u bovenvermeld onderzoek?

2.
Kunnen wij er van uitgaan dat u ook deze wetenschap weer zult negeren om niet uit uw groene droom te hoeven ontwaken?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen