Verkeersinfarct Utrecht

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Verkeersinfarct Utrecht

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Het college van de Gemeente Utrecht van SP, D66, VVD en GroenLinks hebben in al hun wijsheid besloten een verkeersplan op te stellen dat op de eerste dag dat men een begin maakte met de uitvoering een verkeersinfarct opleverde.

Uren stonden automobilisten vast, daar waar auto’s in de file veel meer uitstoten dan auto’s die rijden. Maar ook het openbaar vervoer liep door deze plannen in de soep.

Naar aanleiding daarvan heeft de PVV fractie de navolgende vragen:

1.
In het coalitieakkoord is het volgende afgesproken: “Wij werken aan beperking en voorkoming van luchtvervuiling”.

Het Utrechtse verkeersplan levert enorme files op en dus veel meer uitstoot. In hoeverre levert dat een bijdrage aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en gaat u de gemeente Utrecht daar op aanspreken?

2.
Ook het openbaar vervoer stond muurvast. Het op tijd rijden is een belangrijk element bij de beoordeling van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Gaat u het college, maar wellicht ook de SP, GroenLinks, VVD en D66, aanspreken op deze afbraak van het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?

3.
Gaat u alles in het werk stellen om overlast op provinciale wegen te voorkomen, zodat niet ook de automobilisten en de gebruikers van het openbaar vervoer buiten de gemeentegrenzen het slachtoffer worden van dit ridicule plan?

4.
VVD-raadlid Van Schie suggereert dat een gehalveerde weg net zo veel capaciteit heeft als een niet gehalveerde weg. Kent u voorbeelden van drukke wegen waarbij de helft van de weg wordt afgegraven en waarbij de capaciteit niet verminderde zoals de VVD in de gemeente Utrecht stelt?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen