PVV vragen over recent PCL-advies

Onderwerp: asielinvasie


Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:


Van het PCL ontvingen wij een totaal wereldvreemd advies ter zake het vluchtelingenvraagstuk, waarin onder andere voorbij wordt gegaan aan het simpele gegeven dat de immigranten helemaal geen vluchtelingen zijn vanwege het gegeven dat men via vele veilige landen op zoek is gegaan naar de landen met de meest uitgebreide verzorgingsstaat. Het zijn dan ook geen vluchtelingen, maar immigranten.
Het PCL meldt dat er vooral vluchtelingen (lees:immigranten) komen uit Syrië en Eritrea. Dat is feitelijk onjuist. Eén van de vele feitelijke onjuistheden in het rapport. Uit cijfers van de UNHCR blijkt dat het aantal immigranten uit Eritrea in 2016 verwaarloosbaar is.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1.
Wat moeten wij met een advies dat feitelijke onjuistheden bevat? Acht u het een rol van de PCL om extreem linkse adviezen te verstrekken? Zo ja, waarom?

2.
Waar bemoeit dit wereldvreemde gezelschap zich mee dat tot taak heeft adviezen te verstrekken ter zake het provinciaal beleid voor de leefomgeving (en nu nota bene voorstelt woningen te bouwen?

3.
Waarom realiseert de PCL zich niet dat er nog ca. 1,3 miljoen mensen in de provincie Utrecht wonen die een belang hebben? Het belang van een leefbare leefomgeving. Waaronder in het bijzonder: vrouwen, meisjes, homo’s, Joden, Christenen?

4.
Wilt u de PCL bij gebleken incompetentie onmiddellijk opheffen en hiertoe toestemming vragen van de minister? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen