Nep-groene stroom

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Nep-groene stroom

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Op 19 januari jl. verstuurde u de antwoorden op de vragen van de D66 fractie die blootlegde dat er binnen de provincie nog een enorme kennislacune aanwezig is voor wat betreft nep-groene stroom.
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen met het dringende verzoek deze per vraag helder te beantwoorden.

Na realisatie van alle in het energieakkoord afgesproken hoeveelheid windenergie zal volgens de minister slechts 3,2% van de Nederlandse energiebehoefte worden gerealiseerd door windmolens. Onafhankelijke wetenschappers komen slechts tot 2% daar die zich baseren op de feiten en niet op de verwachting dat windmolens plots veel effectiever zullen worden. Daar zijn namelijk geen aanwijzingen voor. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik bedraagt de door de minister voorziene windenergie dan slechts 10%.

Alleen al voor de exploitatie van windmolens is dan (alleen voor de molens uit het energieakkoord) ca. € 45 miljard subsidie gereserveerd. Daar komen nog tientallen miljarden bij voor de aanpassing en aanleg van de netwerken. Windmolens hebben een levensduur van 20 jaar. Op zee waarschijnlijk korter, maar daarmee is nog niet genoeg ervaring opgedaan. Na 20 jaar gaan de molens de vuilnishoop op, Nederland achterlatend met een schadepost van minimaal € 45 miljard.

Energie van windmolens worden direct op het net gezet waardoor het niet meer traceerbaar is. Er vindt geen opslag van energie van windmolens plaats. Windmolens leveren slechts in een zeer beperkt deel van de tijd energie op. Vaak slechts voor maar 25% van de tijd. Wij verwijzen naar de dramatische cijfers van Windpak Houten van Eneco.

1.
Er is dus geen opslag van windenergie. Thans dekt windenergie slechts 4% van de elektriciteitsbehoefte in Nederland (tegen vele miljarden euro’s aan subsidie). Slechts in ca. 25 % van de tijd leveren windmolens stroom: Denkt u derhalve serieus dat u 100% windenergie uit Nederland krijgt? En dan bedoelen we dus: echt, serieus.
2.
Bent u het met de PVV-fractie eens dat het bouwen van windmolens inclusief de daarbij behorende infrastructuur en het onderhoud van de molens en het vervolgens weer slopen lijdt tot extra CO2 uitstoot? Zo nee, kunt u bijvoorbeeld aantonen dat het gedolven ijzererts dat gebruikt wordt bij de fabricage van de molens wordt gedolven zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, om maar een klein element te noemen?

3.
Bent u het met de PVV-fractie eens dat onafhankelijke wetenschappers hebben uitgerekend dat het minimaal een jaar tot anderhalf jaar duurt alvorens die additionele uitstoot is gecompenseerd? Dat alleen al is dus een CO2-lek van ca. 7,5 %. Zo nee, kunt u uw stelling wetenschappelijk onderbouwen?

4.
Bijgaand treft u een schrijven van topwetenschappers die onweerlegbaar aantonen dat er nog veel meer CO2 lekken zijn.
Bent u het met de PVV-fractie eens dat, naast o.a. piekverliezen, de stand-by centrales fluctuaties moeten opvangen, vaker moeten opstarten en op- en afschakelen en dan meer brandstof verbruiken dan als er geen windmolens zouden zijn? Dat daardoor ook het laatst gesuggereerde deel verminderde uitstoot volledig verdwijnt, waardoor windmolens in het geheel niet bijdragen aan minder uitstoot? Zo nee, kunt u dat wetenschappelijk onderbouwen?

5.
Realiseert u zich dat als u windenergie inkoopt daarmee tevens de veroorzaker bent van:

Overlastgevend laag frequent geluid
Geluidsoverlast
Vernieling van ons landschap en het vrije uitzicht
De onnodige dood van tienduizenden vogels per jaar
Woningwaardedaling
Slagschaduw?

6.
Meent u dat u als overheid de burgers met al deze ellende moet opzadelen? Zo ja, waarom?

7.
Realiseert u zich dat door het CO2-handelsemissiesysteem volgens het CPB er al helemaal geen CO2 reductie plaatsvindt aangezien andere landen binnen de EU de rechten opkopen? Zo nee, waarom niet?

8.
De overheid telt elke door windmolens opgewekte kwh als duurzame energie. Bent u het met de PVV-fractie eens dat vanwege al het bovenstaande de percentages duurzame energie die de overheid naar buiten brengt volslagen fictief en onzinnig zijn? Zo nee, kunt u dan aantonen dat er geen CO2 lekken zijn?
Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R.G.J. Dercksen