Nul op de (thermo) meter

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Nul op de (thermo)meter woningen
Datum: 11 januari 2016

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:

Bij een proefproject in Tulburg van 17 nul-op-de-meter woningen blijken veel klachten te zijn. Een aantal mensen heeft met een deken op de bank de feestdagen moeten doorbrengen. Het lijkt er dan ook op dat de term nul-op-de-meter dient te worden vervangen door nul-op-de-thermometer.
Bij de PVV-fractie zijn meer projecten bekend waarbij o.a. de WKO-installatie gebrekkig functioneert.
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1.
Heeft u kennis genomen van deze berichten?

2.
Wat gaat GS doen om te voorkomen dat dergelijke, mede door de Utrechtse belastingbetaler gefinancierde, projecten ook lijden tot niet functionerende installaties en klachten?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen