Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018, aan de orde hebbend het Statenvoorstel “Vasstellen PUEV 2015-2019”;

Besluiten,

Om de zin genoemd in Par. 2.2 Ruimtelijke ordening en externe veiligheid/structuurvisies externe veiligheid; “In tenminste 95 % van de ontwerp ruimtelijke plannen die aan de provincie worden voorgelegd is externe veiligheid goed verwerkt”.

Te veranderen in,

“In 100 % van de ontwerp ruimtelijke plannen die aan de provincie worden voorgelegd is externe veiligheid goed verwerkt”.

Toelichting

Bij externe veiligheid gaat het om scenario’s die een grote impact kunnen hebben op groepen inwoners. Alhoewel 100 % veiligheid helaas niet realiseerbaar is, dienen met name overheden er alles aan te doen om dit percentage na te streven. Tevens heeft dit een positieve signaal werking.

Wim Ubaghs

PVV