Electrische laadpunten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Elektrische laadpunten

Onderwerp: Elektrische laadpunten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Op 13 november jl. publiceerde de provincie Utrecht het bericht dat het € 400.000,00 beschikbaar stelt voor de aanleg van elektrische laadpunten. Al eerder heeft de provincie bij gedragen aan het aanleggen elektrische oplaadpalen.

De PVV-fractie heeft dan ook wederom de navolgende vragen.

1.
Heeft de provincie gemonitord of en in welke mate er gebruik gemaakt wordt van deze eerder geplaatste laadpalen?

Zo nee, waarom niet? Past dat bij het hanteren van SMART-doelstellingen? Bent u bereid alsnog na te gaan of en in welke mate er gebruik gemaakt wordt van deze laadpunten? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, dan krijgen wij graag inzage in deze gegevens.

2.
Indien blijkt dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze laadpunten, bent u dan bereid om de subsidie van maarliefst € 400.000,00 zuur verdiend belastinggeld weer in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Lees verder

Ecoducten - vervolg

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen en Elly Broere
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Ecoducten

Onderwerp: Ecoducten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Met betrekking tot het door de provincie gevoerde beleid ter zake het verbinden van natuurgebieden stelde de PVV-fractie eerder vragen. Daar waar het aanleggen van grote en kleine ecoducten tot doel had de biodiversiteit te bevorderen bevestigt u dat er geen cijfermatige relatie te leggen valt. Dat ze goed werken voor mobiele soorten betekent, zoals het AD reeds publiceerde, dat er zo af en toe een ree gebruik van maakt.

1.
Nu er geen cijfermatige relatie te leggen valt tussen grote en kleine faunapassages ontvalt daarmee de reden om ecoducten aan te leggen? Dat was namelijk tevens de conclusie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die stelde vast dat ecoducten onvoldoende wetenschappelijk nut hebben. Bent u het met de PVV-fractie eens dat u miljoenen investeert aan dogma's, waarvoor elke wetenschappelijke grond ontbreekt. Zo nee, waarom niet?

2.
Graag krijgen wij een specificatie van alle kosten die in het Hart van de Heuvelrug zijn gemaakt voor het aanleggen van grote en kleine faunapassages (derhalve inclusief maar niet uitsluitend alle grondverwervingen, onteigeningen, bedrijfsverplaatsingen en alle kosten die daarmee gepaard gaan of gingen).

3.
Maakt de provincie kosten voor Hart van de Heuvelrug (bijvoorbeeld aan de infrastructuur) die niet aan het project worden doorbelast? Zo ja hoe hoog zijn die kosten en waaruit bestaan die kosten?

4.
Zijn er voor het aanleggen van de grote en kleine ecoducten bomen gekapt en/of is voorzien dat voor de nog aan te leggen grote en kleine ecoducten bomen dienen te worden gekapt? Zo ja, om hoeveel bomen gaat het?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

Elly Broere (PVV)
René Dercksen (PVV)

Advieskosten - vervolg

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Advieskosten

Onderwerp: Advieskosten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Bij het interpellatiedebat op 17 juni over het rapport van de Ombudsman gaf de Gedeputeerde aan dat er 75 gevallen waren binnen de provincie Utrecht die vergelijkbaar zijn met dat van de veehouder in Woudenberg. Reden om af te zien van de vergoeding van de kosten van de heer v.d. Lagemaat gelet op mogelijk grote financiële gevolgen voor de provincie.

De onderhandelingen met de heer V.d. Lagemaat waren in een afrondend staduim.

Wij stelden daar reeds vragen over. Wij vroegen een overzicht van alle betrokken gevallen. Wij kregen een uiterst vage uiteenzetting. Uit die antwoorden blijkt dat er in het geheel geen sprake was van 75 vergelijkbare gevallen. Tevens wordt er in de antwoorden gesproken over circa 75 gevallen, terwijl van 65 gevallen niet eens bekend is of er überhaupt advieskosten zijn gemaakt.

In het geval van de heer V.d Lagemaat heeft de provincie de wederpartij geadviseerd een adviseur in de arm te nemen.

De PVV-fractie heeft daarover de navolgende vragen:

1.
In hoeveel gevallen was er sprake van onderhandelingen in een afrondend stadium? M.a.w. de gevallen die vergelijkbaar zijn met die van de heer V.d. Lagemaat. Graag een overzicht,zoals eerder verzocht.

2.
In hoeveel gevallen was er daadwerkelijk onderhandeld? Graag een overzicht zoals eerder verzocht.

3.
In hoeveel gevallen was er sprake van oriënterende besprekingen? Graag een overzicht zoals eerder verzocht.

4.
Waarom rekent u voor dat het risico van de provincie € 750.000,00 bedraagt terwijl u in het geheel niet aangeeft om hoeveel gevallen het gaat die daadwerkelijk vergelijkbaar zijn aan die van de heer V.d. Lagemaat?

5.
Waarom kunt of wilt u niet exact aangeven om hoeveel gevallen het gaat?

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,
René Dercksen (PVV)

Ecoducten

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen en Elly Broere
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: Ecoducten

Onderwerp: Ecoducten

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Met betrekking tot het door de provincie gevoerde beleid ter zake het verbinden van natuurgebieden heeft de PVV-fractie de navolgende vragen.

1.
Hoeveel heeft de provincie, direct dan wel via aan de provincie gelieerde organisaties, tot op heden uitgegeven aan het verbinden van natuurgebieden. Hierin zijn o.a. begrepen kosten voor ecoducten, onteigeningen, uitkoop van grondbezitters, tunnels, begeleiding, coördinatie etc.

2.
Wat heeft dit concreet, in aantallen, betekent voor de biodiversiteit en hoe verhouden die cijfers zich tot die het CBS publiceert?

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,

Elly Broere (PVV)
René Dercksen (PVV)

Fair Trade Provincie

Onderwerp: Fair Trade Provincie

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

In uw vergadering van 11 december jl. stemde u in met de ambitie om Fair Trade Provincie te worden.

Daarover heeft de PVV-fractie de navolgende vragen:

Lees verder