Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Bos & Van Rijn, rapport Scherp aan de wind

Met verbazing en afkeuring heeft de PVV-fractie kennis genomen van het bovengenoemde rapport.

De PVV-fractie heeft dan ook de navolgende vragen:

1.
Het rapport geeft aan dat de gemeente Utrecht in 2030 klimaatneutraal wenst te zijn. Heeft iemand op het provinciehuis wel een serieus nagedacht over dit naïeve feitenvrije linkse gedachte-experiment? Zo ja wat zijn die bevindingen?

Ter informatie:
Het aandeel “duurzame” energie begroef in 2015 in Nederland slechts 5,9% en steeg nauwelijks. Het grootste deel was echter het opstoken van gekapte bossen, opgehaald van elders op de wereld. In het geheel niet duurzaam integendeel, toch worden door dit in de fictieve modelletjes aangemerkt als 100% duurzaam. Alsof de niet met schepen worden overgevaren.

Bij zonnepanelen, wordt geen rekening gehouden met de EROI. Alle energie gebruikt om panelen te produceren wordt genegeerd. Men noemt het in de fictieve modelletjes 100% duurzame energie, alsof ze aan de bomen groeien.

Bij windmolens wordt niet gekeken naar de energie die benodigd is voor de productie en onderhoud van de molens, noch naar de optredende inefficiëntie van conventionele energiecentrales door die molens terwijl ze meestal toch de gehele energieproductie voor hun rekening dienen te nemen en waaraan meer panelen en molens niets zullen veranderen. Toch wordt windenergie als 100% duurzaam beschouwd, alsof ze aan de bomen groeien.

2.
Het rapport stelt dat in Rijnenburg tot 2030 geen woningen mogen worden gebouwd volgens de gemeente. Is dat juist?

3.
Waarom negeert het rapport de massale weerstand onder de bewoners rond Rijneburg die al hebben aangegeven om tot aan de Raad van State te procederen? Wat hebben we aan zo’n rapport?

4.
Op eerder vragen wilde u geen antwoord geven welke enkelingen zich achter Rijne Energie schuilhouden. Waarom noemt dit rapport ze bewonersinitiatief, terwijl het subsidieondernemers zijn? Is dit een vorm van manipulatie? Zo nee, waarom niet?

5.
Het al jarenlang voorslepend conflict tussen de bewoners in Houten met de gemeente wordt totaal genegeerd. Het rapport van de universiteit van Utrecht wordt zelfs niet genoemd.

Wat moeten we met een dergelijk valse voorstelling van zaken?

6.
Ook is niet vermeld dat in 2012 de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede subsidiemolenplannen heeft weggestemd. Waarom staat dat niet in het rapport? Acht u dat niet misleidend?

7.
In Amersfoort zijn er enthousiaste corporaties Zijn er ook initiatiefnemers van subsidiemolens die niet enthousiast zijn? Zo ja, welke? Zo nee, waarom probeert de schrijver van het rapport te sturen in de door de windmolenlobby gepropageerde richting?

8.
Is de subsidietermijn van de huidige molens in Lopik al verstreken? Zo nee, wanneer loopt die af. Hoe verhoudt zich dat financieel met nog grotere molens?

9.
Het rapport meldt dat er bij de provincie een deskundige aanwezig is op het gebied van windenergie. Is deze deskundige op de hoogte van de EROI van windmolens en zo ja waar baseert hij zich dan op? Zo ja, hoe hoog acht deze deskundige de EROI?

10.
Het rapport maakt melding van gebrek aan deskundigheid bij gemeenten. Hoe hebben de gemeenten die windmolens dan hebben geplaatst de talloze zienswijzen dan beantwoord?

Is dit de bevestiging dat de zienswijze niet zijn beantwoordt door deskundigen maar door de windmolenlobby? Kunt u aantonen dat dit niet het geval is? Relevant, want u wilt nauwer met de gemeenten gaan samenwerken. Dan dient u zich ook te laten informeren over de beantwoording van zienswijzen in het verleden.

11.
Kunt u uitleggen hoe het kan dat de NMU pleit voor een open landschap zich toch voor het karretje van de windmolenlobby heeft laten spannen? Of acht u windmolens van 200 meter hoog erg bevorderlijke voor een open landschap? Is dit een teken van ideologische schizofrenie?

12.
Hoe verhouden de suggestieve lokale baten (andere moeten dus nog meer belasting betalen) zich met de door de Raad van State toegekende planschadevergoedingen? Graag een rekenkundige onderbouwing op basis van percentages die de Raad van State heeft gehanteerd, zodat kan worden aangetoond of de lokale baten wel opwegen tegen het nadeel van woningwaardedaling.

13.
Het nietszeggende stuk had door elke willekeurige ambtenaar kunnen worden opgesteld. Wat heeft dit nietszeggende en onvolledige en daardoor ook onjuiste en bovenstaand aantoonbaar misleidende rapport gekost?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: NMU

Tot onze grote verbazing vernamen wij dat subsidieontvanger NMU een promotietour gaat houden voor windmolens.

1.
Gaat de NMU ook de Buren van Lage Weide en Gigawiek bezoeken (en wellicht die intussen honderden andere actiegroepen die zich tegen windmolens keren)? Zo nee, hoe verhoudt zich dat dan met het voornemen van volledige en onafhankelijke voorlichting?

2.
Het NMU pleit voor het behoud van het landschap blijkens navolgende tekst op hun website:

Bescherming Landschap
Het landschap in de provincie Utrecht is bijzonder gevarieerd. De verschillende landschappen dienen behouden en versterkt te worden.

Windmolens vernietigen echter het landschap.

Hoe kunt u subsidie verstrekken aan een partij die dergelijke tegenstrijdige opvattingen koestert?

3.
Waar bemoeit de NMU zich mee?

4.
Acht u het juist dat activisten van belastinggeld propaganda mogen bedrijven? Zo ja waarom?

5.
Valt het bedrijven van propaganda binnen de voorwaarden van de subsidierelatie die de provincie met de NMU heeft? Zo ja, waarom?

6.
Bent u bereid onmiddellijk de subsidierelatie te verbreken ten einde aan de eenzijdige informatieverstrekking op dit dossier een einde te maken? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: PRS/ PRV rode contouren

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake woningbouw buiten de rode contouren.

Tijdens het debat bij de kadernota over de noodzaak van het bouwen van woningen kwam aan de orde dat in het collegeakkoord is opgenomen dat 35% van de woningbouwopgave buiten de rode contouren zou kunnen plaatsvinden. Op vragen naar nadere duiding bleef de gedeputeerde het antwoord schuldig. De heer Bekkers (GroenLinks) verwees naar kaarten van de PRS.

Op de kaarten staan echter diverse bollen aangegeven die niet specifiek aangeven hoeveel woningen er wanneer kunnen worden gebouwd.

De PVV-fractie heeft dan ook de navolgende vraag:

1.

Graag krijgen wij een gedetailleerd overzicht van de aantallen woningen die buiten de rode contouren kunnen worden gebouwd en wanneer en hoe zich die aantallen verhouden tot woningen die binnenstedelijk gebouwd worden.

Tevens verzoeken wij u een gedetailleerde onderbouwing te geven hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen en welke bronnen er zijn / worden gebruikt.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen

 Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Ecoduct boel Staal

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake het Boele Staal ecoduct

1.

De Telegraaf schrijft dat defensie bereid is om prikkeldraad en punten van 2 meter hoge hekken te verwijderen.

Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken reeën na het passeren van een ecoduct van € 20 miljoen over 2 meter hoge hekken zouden moeten springen?

Is dat juist?

2.

Graag krijgen wij op een kaart aangegeven welke paden, wegen en hekken (dus ook die van defensie) zouden moeten worden aangepast en/of omgelegd om één jaar na de opening het ecoduct te kunnen laten functioneren.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Zonnepanelen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Onderzoek door de wetenschapper Felloni en Hopkirk naar de effectiviteit van zonnepanelen toonde aan dat de energie die het kost om zonnepanelen te produceren gedurende de levensduur van die zonnepanelen niet wordt terugverdiend. Slechts 83% van de energie die met de productie gepaard gaat wordt met de panelen opgewekt.

Daarbij komt dat voor de productie nu alle energie wordt verbruikt terwijl pas in de loop van zo’n 25 jaar er sprake is van (beperkte) uitstootreductie. De uitstoot wordt dus in de tijd naar voren gehaald. Dus het opwekken van energie, zelfs met steenkool, in plaats van zonnepanelen produceren, levert onder de streep minder uitstoot op, zo tonen deze wetenschappers aan.

Ook worden er op grote schaal chemicaliën gebruikt bij de productie zoals stikstoftrifluoride, hexafluorethaannitrogen en zwavelhexafluoride. Voor de productie van 1 m² zonnepanelen wordt 3.5 kg geconcentreerd zoutzuur gebruikt.

Volgens het IPCC is stikstoftrifluoride een 16.600 keer krachtiger broeikasgas dan CO2.

Naar aanleiding daarvan heeft de PVV fractie de navolgende vragen:

1.
Kent u bovenvermeld onderzoek?

2.
Kunnen wij er van uitgaan dat u ook deze wetenschap weer zult negeren om niet uit uw groene droom te hoeven ontwaken?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen

Statenverkiezingen 2019

meld je aan

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaUtrecht-download

banner-vrijwilligers

PVV-Utrecht-Flyer-Voorkant-definitief

banner-talent