Verkiezingsprogramma

In het kort

 • Minder islam
 • Overlast gevende windmolens zetten we 's-nachts stil
 • Geen CO2 opslag
 • 15-jarigen met school naar Auschwitz
 • Geen ontpoldering
 • Geen hoofddoeken en boerka's in het provinciehuis
 • Subsidiesjoemelaars op de zwarte lijst
 • Zuinig zijn op natuur
 • Oplossen knelpunten provinciale wegen
 • Stop kunstsubsidies
 • Geen windmolen erbij
 • Motorrijtuigenbelasting omlaag
 • Cultureel historisch erfgoed goed onderhouden
 • Geen nieuwe ecoducten
 • Geen dubbele paspoorten in Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
 • Minder overheid
 • Geen hoger salaris bij subsidieontvangers dan 80% van het salaris Gedeputeerde
 • Behoud Nederlandse gebruiken en tradities
 • Verbod op plezier -, druk en drijfjacht
 • Stimuleren economie en werkgelegenheid

Voorwoord

Voor het eerst in de eeuwenlange geschiedenis van de Provincie Utrecht was de PVV fractie de afgelopen 4 jaar vertegenwoordigd en heeft in het provinciehuis een volstrekt nieuw geluid geklonken. Eindelijk is de stem van een groot deel van de Utrechtse bevolking nu ook in Provinciale Staten gehoord. Daar gaan we met veel enthousiasme mee door.

Over tal van zaken hebben wij ons verbaasd. Zo leek het alsof de crisis aan het provinciebestuur volledig voorbij is gegaan. Zo is de koopkracht van de burger al 15 jaar niet gestegen, maar de koopkracht van het provinciebestuur was onverminderd groot.

Niet functionerende ecoducten worden aangelegd terwijl rapporten (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) die aangeven dat het wetenschappelijk nut ontbreekt worden genegeerd. Terwijl damherten en wilde zwijnen niet welkom zijn in de Provincie. Die worden afgeschoten. Edelherten worden slechts zeer beperkt toegelaten dit ondanks de aanleg van een edelhertencorridor op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Die kostte € 16,7 miljoen. Het Boele Staal ecoduct heeft straks meer dan € 20 miljoen gekost. Volstrekt belachelijk. De PVV wil stoppen met het najagen van linkse fata morgana's en een provinciale bouwstop afkondigen voor deze niet werkende ecoducten.

De Provincie kocht een kantoorgebouw, wetende dat de organisatie zou krimpen, dat twee keer groter is dan de ruimte die men zelf nodig heeft voor de eigen organisatie. Daarmee is de Provincie Utrecht dus belegger in vastgoed geworden. Van uw belastinggeld.

Het zittende college stelde een Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit aan. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies uit brengen en al snel stelde zij voor om windmolens op een rij of in groepjes van drie langs snelwegen te zetten. Dat vond ze mooi. Deze overbodige functie dient dan ook onmiddellijk te worden opgeheven. Ook kunnen wij af van de Provinciale Commissie voor de Leefomgeving die slechts met allerlei rabiaat milieuactivistische en overbodige adviezen komt.

Het zittende college creëerde meer overheid door de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, OMU. De operationele kosten van de OMU zijn echter torenhoog (in totaal nu al meer dan € 2 miljoen) en de OMU speelt slechts voor bank met belastinggeld. Daar wil de PVV van af. Minder overheid, lagere lasten.

Hart van de Heuvelrug is een project dat zichzelf zou moeten bedruipen. De kosten zouden moeten worden terugverdiend door ook ontwikkelingen toe te staan in het gebied. Echter, al het geld voor "nieuwe natuur" was uitgegeven toen men er 4 jaar nadat de crisis was uitgebroken achter kwam dat er geen projecten waren gerealiseerd en dat er dus nauwelijks opbrengsten waren. Dat kan alleen bij de overheid. Dus schrapte men de rente die de provincie zou ontvangen. Die miljoenen komen nu voor rekening van de belastingbetaler.

Dat kan en moet anders. Het gezonde verstand dient terug te keren in het openbaar bestuur.

Maar eerlijk is eerlijk. De provinciale verkiezingen gaan ook en misschien wel vooral over de Eerste Kamer. Daar kan een grote PVV-fractie dit kabinet stoppen. Stoppen om de zorg af te breken. Stoppen ons geld aan Brussel over te maken. Stoppen met het ongelimiteerd toelaten van veelal islamitische gelukszoekers.

Ook daarom PVV.

René Dercksen Lijsttrekker PVV Provincie Utrecht

Windmolens

Het kabinet sloot met allerlei belanghebbenden, behalve de consument die de rekening gepresenteerd krijgt, een energieakkoord. Dit akkoord zal desastreus uitpakken voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Elk huishouden zal uiteindelijk tot ca. € 1.000 per jaar meer kwijt zijn aan energiekosten. Het zal het MKB een zeer zware slag toebrengen.

Door het CO2-emissehandelsysteem worden de CO2 uitstootrechten door andere Europese landen opgekocht als deze in ons land niet worden gebruikt. Er is dan ook in het geheel geen sprake van verminderde uitstoot. Gemeente die zichzelf duurzaam of CO2-neutraal noemen leven in een sprookjeswereld. Een ongelooflijke papieren werkelijkheid.

Wetenschappers berekenden dat windmolens niet of nauwelijks bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot omdat gascentrales de constante schommelingen van de wind moeten opvangen en dus meer CO2 uitstoten. Het is nog steeds onduidelijk welke invloed CO2 nu daadwerkelijk heeft op het klimaat. Meer en meer wetenschappers denken dat die invloed wel eens heel beperkt kan zijn. Hoe dan ook: ondanks een explosieve groei van de CO2-uitstoot wereldwijd de afgelopen decennia, die vooral voor rekening van Azië komt, is de temperatuur op aarde al 18 jaar niet gestegen. Verder is het goed om te weten dat Nederland slechts 0,8 % van de wereldwijde CO2 uitstoot voor haar rekening neemt. Zouden wij dat ten kosten van vele tientallen miljarden weten te reduceren tot 0,6 %, dan zou wereldwijd de temperatuur volgens diverse modellen dalen met 0,0005 °C. De thermometer die een dergelijk klein verschil kan vaststellen moet nog worden uitgevonden.

Maar intussen gaan het kabinet en de provincies door met het plaatsen van deze overlastmolens. In Houten liggen mensen 's-nachts wakker, brengen zij hun kinderen naar opa en oma omdat zij daar wel kunnen slapen en melden mensen zich bij hun werkgever ziek vanwege slapeloosheid. Woningen in de buurt van windmolens worden minder waard (bron o.a.: CPB) en ons mooie Utrechtse landschap wordt verziekt.

De PVV ondersteunt waar mogelijk bewonersorganisaties die strijden tegen windmolens en wij wezen hen op het bestaan van de Aarhus Convention. Een verdrag dat bedrijven en overheden opdraagt volstrekt transparant te zijn over de gevolgen van het aanleggen van dergelijke projecten. Het is niet voor niets dat in vele landen windturbines alleen op grote afstand van woningen mogen worden geplaatst.

Als enige partij in Provinciale Staten hebben wij de afgelopen 4 jaar strijd geleverd tegen windmolens en hebben wij de belangen van omwonenden verdedigd. Wij stonden echter alleen. Ook andere partijen die vóór verkiezingen zeggen kritisch te zijn over windmolens lieten ons, maar vooral de inwoners, u dus, volledig in de kou staan. Er is geen reden om aan te nemen dat zij zich nu wel aan hun beloftes zullen houden.

De groene contouren (waarbinnen niet gebouwd mag worden) zijn door nagenoeg alle andere partijen heilig verklaard. Diezelfde zogenaamd "groene partijen" vinden het echter prima dat industriële windmolens midden in de groene contouren, midden in ons mooie Utrechtse landschap, midden in de natuur worden neergezet. Hypocrisie met een hoofdletter H.

Ook laat de PRS (de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie) grootschalige zonneakkers toe. Grote terreinen bedekt met zonnepanelen. Ze vinden het geweldig die "groene partijen". De PVV vindt dat een dergelijk grootschaligheid in ons landschap niet gewenst is. Zo bezien is de PVV verreweg de groenste partij van Utrecht.

Problemen:
 • Niet of nauwelijks beperking CO2 uitstoot
 • Landschapsvernietiging
 • Bedreiging voor natuur en fauna, talloze dode vogels per molen, elk jaar weer
 • Geluidsoverlast
 • Woningwaardedaling
 • Verstoorde nachtrust, gezondheidsschade omwonenden
 • Overlast door laag frequent geluid
 • Groot beslag op grondstoffen terwijl levensduur molen beperkt is
 • Windmolens draaien op subsidie
 • Energierekening wordt onbetaalbaar
 • Nederlands aandeel in wereldwijde CO2 uitstoot slechts 0,8 %

Oplossingen:
 • Geen windmolen er meer bij
 • Bestaande molens worden 's-nachts stilgezet
 • Strenge controle op de overlast van windmolens
 • Provinciaal beleid voldoet aan de Aarhus Convention
 • Gemeentelijk beleid als uitvloeisel van Provinciaal beleid voldoet aan de Aarhus Convention
 • Geen biogasinstallaties in de buurt van woningen, zoals in Bunschoten Spakenburg
 • Geen grootschalige zonneakkers

Bestuur en Middelen

De motorrijtuigenbelasting bedraagt tweederde van de structurele inkomsten van de Provincie terwijl de structurele uitgaven aan mobiliteit, inclusief openbaar vervoer, slechts een derde bedragen. Daardoor draait de automobilist op voor vele andere taken en linkse hobby's van de Provincie. Daar is de motorrijtuigenbelasting niet voor bedoeld.

Het college schermt graag met het gegeven dat de motorrijtuigenbelasting in de Provincie Utrecht tot de minst hoge behoort van Nederland. Indien men echter de lengte van het provinciaal wegennet in ogenschouw neemt, is Utrecht de op twee na duurste. Dat moet veranderen. De PVV wil een verlaging van de motorrijtuigen belasting van € 20 miljoen per jaar (ca. 20% van de opcenten). Met een reserve (in feite een spaarpot van uw geld) van zo'n € 370 miljoen, zeker geen onoverkomelijk opgave. Bij provincies met grote reserves is de verleiding groot om met geld te strooien en in elke straat een fanfare te subsidiëren. Kleinere reserves dwingen bestuurders tot creativiteit, zuinigheid en het terugkeren naar de kerntaken.

Kortom, de PVV staat voor een deugdelijk financieel beleid, sober maar efficiënt. De PVV wil de burgers niet langer misleiden door te doen alsof er in de jaarrekening sprake is van een voordelig saldo, terwijl in werkelijkheid sprake is van een negatief saldo, waardoor wordt ingeteerd op de reserves.

Buitenlandse dienstreizen worden alleen gemaakt wanneer daarvoor concrete doelen zijn geformuleerd en een transparante evaluatie plaatsvindt. Het doel moet altijd zijn dat de inwoners van Utrecht er baat bij hebben. Onder druk van de kritische blik van de PVV zijn deze snoepreisjes de afgelopen jaren in aantal en kosten flink teruggebracht.

De PVV staakt ook subsidies aan activisten en klimaatalarmisten. Belastinggeld is niet bedoeld om eenzijdige, vaak niet of slecht onderbouwde politieke meningen te subsidiëren. Geen projecten als niet vooraf vaststaat dat belastinggeld efficiënt en effectief wordt ingezet. Subsidieontvangers moeten verantwoording afleggen en worden gecontroleerd. Dat zijn we aan de belastingbetaler verplicht. Daarom worden kleine subsidies onder de € 10.000 niet meer verstrekt. We staken klimaatsubsidies (het wordt al 18 jaar niet warmer, de ijskappen op de polen groeien) en hobbyisten die kunst beoefenen moeten hun hobby, net als iedere Nederlander, zelf bekostigen. Subsidieontvangers die er een potje van maken komen op een zwarte lijst en de subsidie wordt teruggevorderd.

De Provincie is medeaandeelhouder van het waterbedrijf Vitens. De PVV wil dat Vitens zich uitsluitend bezighoudt met het leveren van schoon drinkwater in de verzorgingsgebieden. Ontwikkelingshulp en sponsoring moeten worden gestaakt.

Aan partijen die subsidie ontvangen worden geen garanties afgegeven om overschrijdingen af te dekken. De ervaring leert dat bestuurders rekenen met én op deze garanties. Daardoor worden bestaande budgetten overschreden. De belastingbetaler mag er weer voor opdraaien.

Oplossingen:
 • Provincie voert alleen de kerntaken uit: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer; Natuur & Landschap; Economie & Agrarische Zaken, Cultureel en Historisch Erfgoed
 • Geen boerka's en hoofddoekjes in het provinciehuis
 • Geen halalproducten in het provinciehuis
 • In stand houden cultureel en historisch erfgoed (waaronder de Utrechtse molens)
 • Stoppen met business class snoepreisjes
 • Geen potjes opmaken om subsidie volgend jaar veilig te stellen
 • Geen betaalde nevenfuncties voor de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden
 • De Commissaris van de Koning wordt gekozen
 • Geen overbodige beleidsnota's en rapporten
 • Geen dubbele nationaliteiten voor Commissaris van de Koning, leden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
 • Volledige stop diversiteitbeleid en "positieve" discriminatie
 • Opheffen PCL, OMU
 • Schrappen van de functie van Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
 • Geen provinciefusie
 • Referendum bij opschaling van Provincie, meer inspraak burgers
 • Bestuurders die zich in functie niet aan de wet houden dienen af te treden
 • Bij ambtelijke fraude en corruptie volgt altijd aangifte
 • Alle publicaties alleen in het Nederlands
 • Zwarte lijst van subsidiemisbruikers
 • Subsidieontvangers betalen geen salarissen hoger dan 80% van het salaris van Gedeputeerde
 • Geen structurele subsidieverstrekking
 • Kleine subsidies worden afgeschaft
 • Nederlandse vlag in de Statenzaal

Europa Economische en Agrarische zaken

Een goed functionerende economie is de basis van alle voorzieningen in de publieke sector. Het gehele overheidsapparaat, dus ook de Provincie, wordt gefinancierd uit opbrengsten uit de private sector. De PVV onderkent dit en wil dan ook prioriteit geven aan het stimuleren van de lokale en regionale economie. Het MKB speelt hierin een belangrijke rol. Het MKB is namelijk dé banenmotor van Nederland. Goede bereikbaarheid is daarbij een basisvereiste.

De Provincie Utrecht moet de aanwezigheid van de beste universiteit van Nederland en de Hogeschool van Utrecht benutten. Door een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en de Universiteit en Hogeschool Utrecht kan naast het creëren van economische bedrijvigheid ook kennis in de Provincie worden vastgehouden. Het Science Park en Food Valley zijn hiervan goede voorbeelden. De samenwerking tussen de Provincie, het bedrijfsleven en het onderwijs moet worden gecontinueerd en gestimuleerd.

De crisis heeft ook diepe sporen nagelaten in de Provincie Utrecht. 52.000 inwoners van de Provincie Utrecht zijn werkloos, niet in de laatste plaats door het desastreuze beleid van dit kabinet. Ook in onze Provincie zijn duizenden mensen werkloos geraakt door de foute keuzes van het kabinet van VVD en PvdA dat alleen kon blijven zitten door steun van D66, CU en SGP. Deze partijen zijn dus apart en gezamenlijk ook voor dit afbraakbeleid verantwoordelijk.

De Provincie moet de economie o.a. stimuleren door de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen en meer ruimte te bieden.

Het kost de Provincie € 600.000 per jaar aan belastinggeld om te communiceren met en te lobbyen in Brussel. Weggegooid geld. Nederland is per jaar €7.2 miljard (!) kwijt aan "Brussel". Een klein deel daarvan komt via de ambtelijk moloch terug naar Nederland. Zolang het kabinet de banden met de Brusselse bodemloze put niet doorknipt, moet de Provincie zich inzetten om zoveel mogelijk van ons eigen geld terug te eisen uit Brussel en dat te besteden aan het stimuleren van de werkgelegenheid. Het huidig kabinet heeft al veel te veel banen vernietigd.

Het boerenbedrijf en de visserij worden tegenwoordig meer en meer als noodzakelijk kwaad gezien en worden in het defensief gedrongen door verstikkende, veelal Europese, regelgeving. Talloze boeren verlaten daardoor het land en vertrekken vaak naar verre oorden. De PVV ziet dat graag anders. Wij vinden het van groot belang dat ons voedsel ook in ons land wordt geproduceerd. Het onder water zetten van vruchtbare grond is dan ook uitgesloten. Wij mogen de natuur niet uitputten. De beste oplossingen daarvoor komen echter uit deze sectoren zelf en niet van de bureaucraten in Brussel.

Verspilling moet worden voorkomen, maar de duurzaamheidhype is ontaard in een jacht op keurmerken. Onderzoek toont echter aan dat veel van deze keurmerken hun beloftes niet waarmaken of zelfs het tegenovergestelde bereiken en vooral zichzelf in stand houden. Duurzaamheid moet dan ook plaats maken voor gezond verstand.

Oplossingen:
 • Bevorderen samenwerking universiteit, hogeschool en bedrijfsleven
 • Ruimte voor toeristische en recreatieve activiteiten binnen de agrarische sector
 • Geen ontpoldering
 • Minder verstikkende regelgeving dus minder regels voor ondernemers.
 • Rationele afweging tussen economische en ecologische belangen
 • Zoveel mogelijk van ons geld terughalen uit Brussel
 • Agrarisch natuurbeheer alleen tegen scherpe voorwaarden

Verkeer, Vervoer en Veiligheid

Files schaden de economie en zijn slecht voor de luchtkwaliteit van omwonenden. Het is een fabel, dat Nederland "vol" ligt met asfalt: slechts 1,5% van onze oppervlakte is bedekt met wegen. Utrecht is de draaischijf van Nederland. Staat het in Utrecht stil, dan staat een groot deel van Nederland stil. Wil de Provincie Utrecht haar vooraanstaande economische positie behouden dan moet zij bereikbaar zijn. Food Valley, Science Park om maar twee voorbeelden te noemen, kunnen niet floreren als ze niet bereikbaar zijn. Provinciale wegen moeten voldoende capaciteit hebben en knelpunten moeten worden opgelost. Waardevolle natuur wordt daarbij vanzelfsprekend ontzien.

De meeste burgers geven de voorkeur aan het eigen vervoer boven het openbaar vervoer. De overheid is er om de burgers te dienen. De PVV wil definitief afstappen van het heilloze beleid dat burgers zich maar moeten aanpassen aan de ideeën van linkse hobbyisten die de burger met autootje-pesten proberen te dwingen gebruik te maken van relatief duur en vaak niet adequaat openbaar vervoer.

Zeker buiten de stad kunnen het openbaar vervoer en de fiets nooit een volwaardig alternatief voor de auto zijn. Het openbaar vervoer in de stad en in de regio moeten beter op elkaar aansluiten en moeten van goede kwaliteit zijn, maar de PVV wil geen lege bussen laten rijden. Het mobiliteitsbeleid wordt vraaggestuurd.

Verkeerslichten moeten beter op elkaar worden afgesteld ook over langere afstanden. Door deze groene golven wordt de doorstroming bevorderd en rijdende auto's zijn minder schadelijk voor de luchtkwaliteit dan auto's in de file.

Bij uitbreiding van het Rijkswegennet investeert de Provincie in bovenwettelijke maatregelen om overlast voor de omwonenden te beperken.

Voor de PVV staat (het gevoel van) veiligheid van de burger op nummer één. Het moet veiliger in het openbaar vervoer, voor passagiers, bestuurders en controleurs. Meer en beter cameratoezicht en tijdens de nachtritten beveiligers daar waar dat nodig is. Alle incidenten worden geregistreerd.

Meer urgentie voor de veiligheid van de provinciale wegen. Daarnaast is gebleken dat inspraak van burgers kan leiden tot betere verkeerstechnische oplossingen. Neem bewoners serieus.

De Provincie moet voorbereid zijn op calamiteiten en moet kunnen anticiperen op gladheid op de wegen in de winter en moet daarom voldoende zout in voorraad houden.

Oplossingen:
 • Verkeers- en vervoersbeleid zijn vraaggestuurd
 • De reiziger staat centraal, de Provincie faciliteert
 • Bewoners krijgen serieus inspraak bij de uitvoering van infrastructurele werken
 • Veiligheid provinciale wegen krijgt hogere prioriteit
 • Veilig en doelmatig openbaar streekvervoer: cameratoezicht, sneller preventief fouilleren
 • Buurtbus en/of regiotaxi voor speciale doelgroepen
 • Overlast van wegen beperken door te investeren in geluidsschermen
 • Registratie van alle incidenten in het openbaar vervoer
 • Reisverbod openbaar vervoer voor overlastplegers
 • Meer groene golven door op elkaar afgestemde verkeerslichten

Ruimtelijke Ordening en Wonen

De Nederlandse wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening is zeer streng. De huidige overheid dicteert de inrichting van ons land waarin de burgers en ondernemers moeten wonen en werken. De ruimte dient te worden geordend, zodat chaos wordt voorkomen, maar het beleid moet de ontwikkeling van de Provincie niet in de weg staan.

Wonen is een eerste levensbehoefte en de PVV vindt dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woonruimte en woonomgeving. Het provinciaal beleid moet voldoende ruimte bieden om de wensen van de markt, de woonconsument, te faciliteren.

Zo blijft de bevolking van de Provincie Utrecht de komende jaren in aantal groeien. De Provincie moet dan ook de gemeenten er toe bewegen te komen tot ontwikkelingen die deze bevolkingsgroei kunnen opvangen. Zij hanteren daarbij reële grondprijzen en kiezen de wensen van de woonconsument als uitgangspunt en niet (alleen) haar eigen financiële belangen. Vanzelfsprekend is het aan de markt om deze ontwikkelingen daadwerkelijk te realiseren.

Het zittende college heeft zich vooral ingespannen om binnenstedelijk te bouwen. Dat wil zeggen, gemeenten en ontwikkelaars gebruikten de Provincie als pinautomaat. De rol van de Provincie is er echter één van faciliteren door middel van het opstellen van de structuurvisie en de ruimtelijke verordening. De rol is niet selectief om zo maar wat projecten (deels) te subsidiëren. Binnenstedelijk bouwen voldoet daarnaast veelal niet aan de woonwensen van de huidige woonconsument. Ook zijn volgepropte steden slecht voor de leefbaarheid en de veiligheid in de stad.

De PVV zal zich niet verzetten tegen het realiseren van woningen buiten de rode contouren in de Provincie als het duidelijk is dat aan alternatieven grotere bezwaren kleven.

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn extreem lang. Tot bijna 10 jaar in de stad Utrecht. De oneindige stroom gelukszoekers die ook dit kabinet weer toelaat in Nederland speelt daarbij een grote rol. Andere delen van het land kampen echter met bevolkingskrimp en er worden zelfs woningen gesloopt. De PVV stelt voor deze statushouders in krimpgebieden onder te brengen, waardoor de wachtlijsten in onze Provincie zullen slinken en inwoners sneller terecht kunnen in een sociale huurwoning. Veel beter is het natuurlijk om vluchtelingen in de regio waar ze vandaan komen op te vangen. Ook daarom PVV.

De Provincie Utrecht heeft een grote kantorenleegstand. De PVV heeft het beleid om toekomstige kantoorontwikkelingen te schrappen gesteund. Dit beleid wordt gecontinueerd. Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn, worden herbestemmingen van lege kantoren toegestaan en bevorderd. Ook moet de Provincie toezicht houden op en coördinerend optreden bij de ontwikkeling van winkelvastgoed. Beleggers en ontwikkelaars laten nu bouwen voor leegstand: zoals de Gemeente Utrecht in Leidse Rijn doet is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

Bij (dreigende) bestemmingsplanconflicten tussen gemeenten moet de Provincie het initiatief tot bemiddeling nemen en oplossingen aandragen; procedures worden hiermee verkort en de onzekerheid voor burger en ondernemer beperkt.

Oplossingen:
 • Toezien op voldoende woningbouwplannen i.v.m. de bevolkingsgroei
 • Plannen dienen aan te sluiten bij de wensen van de woonconsument
 • Geen strak en star contourenbeleid
 • Statushouders (asiel- en gelukszoekers met een verblijfsstatus) onderbrengen in krimpgebieden
 • Moskeeën sluiten
 • Sluiten islamitische scholen
 • Geen nieuwe bedrijfsterreinen als oude kunnen worden herontwikkeld
 • Ruimte voor kantoor aan huis
 • Geen Europese bemoeienissen met onze ruimtelijke ordening
 • Meer ruimte voor recreatie
 • Provinciale Staten gaat over de zeggenschap van terreinen die (deels) met gemeenschapsgeld zijn verworven
 • Recreatie voor mensen prevaleert boven tekentafelnatuur
 • Geen megastallen tenzij onomstotelijk is aangetoond dat het voor dierenwelzijn en de gezondheid van de mens van meerwaarde is
 • Geen ecoduct er meer bij

Cultuur

Wij zijn een land met joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt daaruit voort: onze democratie en welvaart en het principe van scheiding van kerk en staat. Daar mag Nederland trots op zijn en de PVV zal er alles aan doen om dit te beschermen.

De PVV is vóór de bescherming van het nationaal cultureel, historisch en industrieel erfgoed in onze Provincie. Daaronder vallen ook de vijf nationale landschappen in onze Provincie en de Utrechtse Molens. De Provincie dient te trachten ook scholen daarbij te betrekken. Goed voor het illustreren van onze geschiedenis en meer bekendheid zal uiteindelijk ook leiden tot meer bezoek en daarmee toenemende recettes. Subsidies worden alleen verstrekt als deze objecten zijn opengesteld voor het publiek.

Het college heeft vele miljoenen besteed aan de kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa. Deze kandidatuur flopte vreselijk. Het juryoordeel was vernietigend: passieloos en met een dramatisch slechte financiële onderbouwing. Het zou komisch geweest zijn, ware het niet dat men zoveel belastinggeld heeft verspild.

Ook gingen miljoenen naar de Vrede van Utrecht. Onderzoek wees uit dat de meerderheid van de Utrechtse bevolking ondanks de vele miljoenen helemaal niets van dit spektakel gemerkt heeft. Subsidies gaan ook telkens naar een beperkte kring van organisaties en personen. Aan deze "ons kent ons" subsidies maakt de PVV een einde. De PVV wil die stroom belastinggeld beperken en een strenge controle toepassen op de besteding en efficiency van subsidiegelden. Uiteindelijke doel moet zijn dat dergelijke instellingen hun eigen broek kunnen ophouden. Wij houden van kunst, maar niet van kunstsubsidies.

Uitgangspunt op het gebied van subsidies is dat zij altijd een tijdelijk karakter hebben. De Provincie moet amusement overlaten aan de commercie.

De PVV is er voor dat de Provincie zich strikt houdt aan de kerntaken. Zo heeft de Provincie geen rol in het onderwijs. Cultuureducatie moet dan ook niet worden gefinancierd uit de provinciekas. De PVV schrapt deze post van € 1,5 miljoen per jaar. En toch willen wij één uitzondering op die kerntaken maken. Ons land wordt overspoeld door antisemitisme, voor een belangrijk deel geïmporteerd uit islamitische landen. De PVV wil budget (ca. € 500.000) vrijmaken van deze € 1,5 miljoen om alle kinderen van 15 jaar in onze Provincie met school een bezoek te laten brengen aan vernietigingskamp Auschwitz. De verschrikkingen van het antisemitisme moeten daarmee een prominent onderdeel zijn van de geschiedenislessen op onze scholen.

Oplossingen:
 • Overheidscommunicatie alleen in het Nederlands
 • Op alle scholen en overheidsgebouwen moet de Nederlandse vlag wapperen, op het provinciehuis wapperen alleen de Nederlandse en de provincievlag
 • Bescherm een ieder (waaronder kunstenaars) die bedreigd wordt door de islamisering
 • Geen subsidies voor multikul- en andere linkse subsidieslurpende projecten
 • Respect voor Nederlandse tradities: Sinterklaas en zwarte Piet, Kerstmis, kievietseieren zoeken, carnaval, etc.
 • Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het nationaal socialisme. Op 5 mei en 15 augustus vieren wij onze bevrijding. Dat blijft zo.
 • Geen Marokkaanse vlag bij Nationale dodenherdenking op 4 mei
 • Afschaffen permanente kunstsubsidies
 • Geen provinciale ontwikkelingshulp. Geen internationale provincie- of stedenbanden op kosten van de belastingbetaler
 • Meer aandacht voor dierenwelzijn en bestrijden van dierenmishandeling
 • Alle kinderen van 15 jaar bezoeken het vernietigingskamp Auschwitz onder deskundige begeleiding

Natuur, Landschap, Water en Milieu

Het gaat goed met het milieu in Nederland. Ook in de Provincie Utrecht. De lucht en het water zijn sinds decennia niet zo schoon geweest. Wij laten ons niet misleiden door klimaatalarmisten en milieuactivisten.

De natuur verdient onze bescherming. De Utrechtse natuur heeft veel te bieden. Het is één van de redenen dat Utrecht een geliefde plek is zich hier te vestigen. Geen kap van bomen voor bouwplannen in de ene gemeente zolang alternatieven met minder natuurschade voorhanden zijn in andere gemeenten binnen de Provincie. Dit betekent nauw overleg tussen gemeenten, waarbij de Provincie een coördinerende rol speelt. Geen gepreek voor eigen parochie door een gemeente.

De PVV is meer dan zuinig op de natuur en het prachtige landschap dat de Provincie Utrecht ook zo aantrekkelijk maakt, vandaar ook onze strijd tegen windmolens. Dat betekent niet dat wij vele miljoenen moeten investeren om een bepaald beestje of plantje hier te introduceren. Geen tekentafelnatuur dus.

Bij de uitvoering van het natuurbeleid krijgen milieuorganisaties niet de dominante rol die ze nu hebben. De belangen van de burger wegen zwaarder dan die van linkse luidruchtige actiegroepen. Wij maken een einde aan het subsidiëren van deze linkse actiegroepen.
De Provincie Utrecht moet niet uit eigen middelen (die voor het grootste gedeelte wordt opgebracht door de automobilist) uitgaven doen voor de door de Rijksoverheid opgelegde EHS-doelstellingen, of doelstellingen voortvloeiende uit Natura2000.

Water draagt bij aan de kwaliteit van de natuur, de leef- en woonomgeving en is ook voor recreanten van grote waarde. Maar water kan de mens ook bedreigen. Het provinciaal beleid is er op gericht het overstromingsrisico tot het absolute minimum te beperken. Beleid moet gebaseerd zijn op feiten (klimaatadaptie) en niet op onheilsprofeten.

De PVV is een groot tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. De polder maakt kenmerkend deel uit van het Nederlandse landschap. Dat land zet je niet onder water. Dus geen ontpoldering.

Diverse vormen van alternatieve energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van warmte- en koudeopslag, zijn methoden die de markt al regelmatig gebruikt. De Provincie biedt mogelijkheden door middel van regelgeving. Overheidsbemoeienis door het verstrekken van subsidies (belastinggeld) leidt slechts tot inefficiënte oplossingen. Een infrastructuur van elektrische laadpalen moet door de markt worden gefinancierd en niet van belastinggeld.

Oplossingen:
 • Natuurbehoud
 • Stoppen met subsidies voor klimaatwaanzin
 • Geen ecoduct er meer bij
 • Harde aanpak van illegaal dumpen van afval en vervuilen van de bodem
 • Geen CO2-opslag
 • Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico
 • Geen bemoeienis uit Brussel (Natura 2000)
 • De jacht uitsluitend voor het in stand houden populatie, dus geen plezierjacht op dieren
 • Subsidies drastisch beperken, geen milieusubsidies
 • De Waterschappen moeten bestuurlijk bij de Provincie worden ondergebracht
 • Financieel orde op zaken stellen bij Hart van de Heuvelrug

 

Tegenbegroting 2015

Bijgaand de tegenbegroting van de PVV Utrecht. Hierin maken wij ruimte voor een lastenverlaging voor de burger, door verlaging van de opcenten, van € 20 miljoen per jaar. Dat zal elke automobilist ca. €30 per jaar opleveren.

Enerzijds brengen wij de overtollige reserves terug, anderzijds stoten wij taken af, zoals Binnenstedelijke Ontwikkeling. De PVV ziet geen functie voor de provincie daar waar gemeenten een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben en samen met de markt tot gewenste ontwikkelingen te komen. De provincie heeft een sturende, faciliterende en adviserende rol. Die houdt de provincie.

Minder reserves in kas dwingt bestuurders tot zuiniger beleid en tot creatievere oplossingen. Daarnaast zijn de reserves gevormd door de verkoop van aandelen van energiebedrijven die zoveel waard waren doordat de consument te veel betaalde. Het zijn dan ook de reserves van de inwoners van de provincie. Die moeten naar hen terug.

Op bladzijde 2 van de tegenbegroting vindt u een specificatie van de betrokken bedragen.

Toelichting opheffen OMU
OMU heeft thans een eigen vermogen van ca. € 6 miljoen. Na terugbetaling van de bijdrage aan het ministerie rest bij liquidatie € 1 mio. Die valt vrij in 2016. In 2015 en 2019 is een bijdrage voorzien van € 3,75 miljoen. De tranche van 2105 valt in dat jaar vrij. Reserveringen voor de tranche van 2019 (€ 3,75/3) vallen vrij in 2016, 2017, 2018).

Klik hier voor de Tegenbegroting 2015

Statenverkiezingen 2019

meld je aan

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaUtrecht-download

banner-vrijwilligers

PVV-Utrecht-Flyer-Voorkant-definitief

nieuwsbrief2

banner-talent