PVV Utrecht presenteert alle autobranden van de afgelopen 2 jaar

Hoewel het niet eenvoudig bleek om de gegevens van de Veiligheidsregio los te krijgen, heeft PVV Utrecht de hand weten te leggen op alle autobranden van de afgelopen twee jaar in de Provincie Utrecht.

Fractievoorzitter René Dercksen:”Natuurlijk zijn niet alle autobranden aangestoken, maar als je de branden op provinciale en snelwegen elimineert én kijkt hoeveel branden er ’s-nachts zijn geweest kom je op een duizelingwekkend aantal.  Met ca. 100 aangestoken autobranden in alleen de stad Utrecht in 2015 zitten we niet ver naast de werkelijkheid”.

Lees verder

PVV Vragen over het sluiten van de Al Fitrah Moskee

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Al
Qaida-moskee Utrecht

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Het AD publiceerde een artikel waaruit blijkt dat de Al Fitrah moskee in Utrecht, al dan niet direct, wordt medegefinancierd door Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

Deze club wordt verdacht van banden met terroristenclub Al Qaida.

Al eerder kwam deze moskee in het nieuws omdat zij kinderen
opzetten tegen de Nederlandse samenleving. Jihadgangers volgden “cursussen” in
deze moskee. Minister Asscher riep op tot snelle actie. Klaarblijkelijk slechts
voor de bühne. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een strengere aanpak van
salafisten.

Intussen schittert de burgemeester wederom en constant door
afwezigheid. Er wordt slechts politiek correct gepapt en natgehouden. Overleg
hier, taqiyya daar. Een Burgemeester die Marokkaanse vlaggen in zijn stad laat
wapperen bij NATIONALE Dodenherdenking.

De Commissaris van de Koning dient toezicht te houden op het
functioneren van de burgemeester van Utrecht. Vanuit de Wet Veiligheidsregio
kan de Commissaris aanwijzingen geven aan de burgemeester indien deze opzichtig
in gebreke blijft.

De
PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1. Bent u bereid om de burgemeester van Utrecht, na de overdaad aan bewijsmateriaal dat
de openbare orde en veiligheid in het geding is zolang de Al Fitrah moskee
openblijft, een aanwijzing te geven deze moskee onmiddellijk te sluiten? Zo
nee, waarom niet?

2. Acht u de burgemeester nog wel in staat zijn functie te
vervullen, nu hij weigert op te treden bij een salafistische moskee die uit
verdachte buitenlandse bron wordt medegefinancierd? Zo ja, waarom?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht
en hoogachtend,

R. Dercksen

Dodenherdenking 4 -5 mei viering

AANTEKENEN 

Gemeente Utrecht
T.a.v. de burgemeester mr. J.H.C. van Zanen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 9 april 2015

Betreft, Dodenherdenking

Geachte heer Van Zanen,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Vorig jaar attendeerden wij u er op dat bij Nationale dodenherdenking in Hoograven de Marokkaanse vlag werd gehesen. De PVV-fractie in Utrecht en velen met ons spraken daarover haar verontwaardiging uit.

Eerder verschenen er berichten in de media als zouden Marokkanen bij de bevrijding een rol hebben gespeeld. Historici hebben die lezing eenduidig naar het rijk der fabelen verwezen.

U wees er in uw reactie vorig jaar op dat het een ieder vrij staat om te herdenken wie men wil. Dat spreekt voor zich, maar het Nationaal Comité 4 en 5 mei is helder wat de doelstelling is van deze Nationale dodenherdenking:

Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Dat is dan ook de reden dat er geen vlaggen worden gehesen van andere landen.

Op 19 mei wordt jaarlijks op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle aandacht besteed aan de gevallen Franse soldaten, waaronder ook een aantal Noordafrikaanse soldaten die in 1940 aanspoelden op de Nederlandse kust . Soldaten die echter geen enkele krijgshandeling in Nederland hebben verricht.

In Holten worden jaarlijks op 12 april gevallen Canadezen herdacht die Apeldoorn bevrijdden. In Margraten herdenken wij jaarlijks op 25 mei meer dan 8.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen. 6 miljoen Joden kwamen om gedurende de tweede wereldoorlog. Met andere woorden: als we al vlaggen zouden moeten hijsen van andere landen, dan komen andere landen daar wél voor in aanmerking.

Wij verzoeken u daarom wederom met klem er op toe te zien deze waardevolle Nederlandse traditie in ere te herstellen en er voor zorg te dragen dat dit jaar op alle plaatsen in uw stad bij dodenherdenking slechts de Nederlandse vlag wordt gehesen, eventueel vergezeld met de vlag van uw stad, de Utrechtse.

Graag vernemen wij dan ook of en hoe u daarop deze keer wel wenst toe te zien.

Met vriendelijke groet,
Namens de PVV-fractie in de Provincie Utrecht

R.G.J. Dercksen

CC
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM

OV - Geweld

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door René Dercksen
namens de Partij voor de Vrijheid

Betreffende: OV-geweld

Onderwerp: OV-geweld

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Sinds december 2014 koppelen Arriva en de politie in de gebieden waar Arriva bus- en treinverkeer verzorgt hun gegevens. In Zuid-Holland is daardoor het aantal opgeloste zware geweldsdaden in bus en trein met 50 % gestegen, tot 80%. Zeer aansprekende resultaten. Het idee is zo simpel en goedkoop dat de vraag rijst waarom niemand dit niet eerder bedacht heeft.

Arriva stelt het systeem "om niet" aan een ieder ter beschikking, daar men niet wil concurreren op veiligheid.

De PVV fractie heeft de navolgende vragen:

1.
Worden de gegevens van alle geweldsincidenten in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gekoppeld aan de politiegegevens?

Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten geweest?

Zo nee, bent u dan bereid om zo spoedig mogelijk dit systeem in te voeren en daartoe met andere provincies of overheden die dit systeem voeren en/of Arriva contact op te nemen.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

René Dercksen