Inbreng PVV Utrecht over de Programmabegroting 2024 (PS-vergadering, 8-11-2023)

Voorzitter, dank u wel.
Vandaag bespreken we de begroting voor 2024. En hoewel het om een ‘kale’ begroting gaat en de Algemene Beschouwingen in december worden gehouden, schrok de PVV van wat wij lazen. Want wie de hoop had dat na de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart er eindelijk een frisse, nuchtere wind ging waaien door het provinciehuis, komt ogenschijnlijk bedrogen uit. Want dit college lijkt in hoofdlijnen gewoon het beleid voort te zetten van het vorige college. Dit college volgt braaf Den Haag en Brussel en lijkt net zo fanatiek de weg richting economische ontwrichting in te slaan.

Vele miljoenen euro’s belastinggeld worden verspild aan op de tekentafel ontworpen problemen, zoals klimaat en stikstof. Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar de levens van onze burgers worden er zwaar door ontwricht. Zo draagt het College van 2024 t/m 2027 tientallen miljoenen euro’s belastinggeld bij aan de energietransitie. Een transitie die aantoonbaar onhaalbaar is door zon en wind , het landschap en de natuur verwoest, het milieu ernstig vervuilt en de energiezekerheid ondermijnt.

Voorzitter, onze fractie wil daarom een motie indienen met het dictum:

“Verzoekt het College om zo snel mogelijk een breed extern onderzoek te houden naar de financiële, ruimtelijke, milieu- en natuurgerelateerde risico’s van zonne- en windenergie en PS daarover te informeren.”

Voorzitter, vanwege de grote impact van de huidige invulling van de energietransitie op de levens van onze burgers, is een breed draagvlak bij projecten van essentieel belang.

Gemeenten organiseren wel participatieprocessen, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er breed lokaal draagvlak onder burgers is. De PVV is van mening dat grootschalige draagvlakonderzoeken een interessant instrument zijn om een goed beeld van het draagvlak onder burgers te krijgen.

En als projecten op welke manier dan ook effecten hebben op naburige gemeenten en diens inwoners, dan moeten die ook zo goed mogelijk worden betrokken.

Hoewel gemeenten hoofdverantwoordelijk zijn voor het participatieproces, zou de provincie naar de mening van onze fractie ondersteuning kunnen bieden aan gemeenten die bereid zijn bij projecten grootschalige draagvlakonderzoeken te organiseren.

Daarom een motie met het dictum:

“Roept het College op om bij gemeenten te pleiten dat er aan elk energietransitieplan in het kader van de RES een grootschalig draagvlakonderzoek ten grondslag ligt en aan te geven dat het College bereid is deze te faciliteren of op andere wijze te ondersteunen.”

Voorzitter, overal in de Begroting duikt het ‘CO2-spook’ op wat veel belastinggeld kost, terwijl er geen aantoonbaar effect is.

Een interessant feit dat veel mensen helaas niet weten, is dat zo’n 95% van de wereldwijde CO2-uitstoot door de natuur komt. U hoort het goed voorzitter: 95%. Door de natuur. Niet door de mens. En er is geen duidelijk bewijs dat het klimaat door CO2-uitstoot beïnvloedt wordt.

De burger mag dus bloeden voor op drijfzand gebouwd beleid, betaalt van zijn belastinggeld. En dan verhoogt dit college ook nog eens het opcententarief. Waar de normale burger moet bezuinigen om zijn huishoudboekje sluitend te krijgen, doet de overheid dat niet.

Die legt de rekening gewoon bij haar burgers en ook nog eens in tijden waarin de lasten voor onze burgers op allerlei vlakken sterk stijgen.

Daarom een amendement met het besluit:

Het besluit behorende bij het Statenvoorstel Programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:

“7. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2024 met 3,1%.”

Wordt gewijzigd in:

“7. De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht blijft ongewijzigd.”

Voorzitter, ik ga afronden.

Het zal u niet verbazen dat de PVV niet kan instemmen met voorliggende Begroting 2024.

Onze fractie kan wel instemmen met het Meerjaren Investeringsplan Mobiliteit, al hebben we wel grote moeite dat door het stikstofsprookje infrastructurele projecten in de ijskast moeten, er 350.000 euro wordt uitgetrokken voor zonnepanelen op geluidsschermen bij de N233 en bij de Doorfietsroute Amersfoort/Bunschoten een kredietbijstelling is van maar liefst 100.000 euro als gevolg van onder andere het toepassen van elektrisch materieel.

Zijn de kosten misschien niet lager als juist wordt afgezien van elektrisch materieel? Wordt daar onderzoek naar gedaan?

Voorzitter, met het Meerjaren Onderhoudsplan Mobiliteit kan de PVV ook instemmen, al maken wij ons wel grote zorgen over de forse prijsstijgingen en onzekerheid inzake de verwachte prijsontwikkelingen.

Voorzitter, de verhoging van het raamkrediet tot 11 miljoen euro voor het doen van grondaankopen in het kader van “Agenda Vitaal Platteland” kunnen wij niet ondersteunen, aangezien de belangrijkste opgave binnen deze Agenda de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is.

En voorzitter, het spreekt natuurlijk voor zich dat wij niet kunnen instemmen met een verhoging van de opcenten met 3,1% met ingang van 1 januari 2024.

Voorzitter, een laatste opmerking.

Aan alle kiesgerechtigde burgers van onze provincie kan de PVV maar 1 advies geven: wilt u een lagere energierekening en geen sprookjesbeleid dat u per jaar vele duizenden euro’s belastinggeld kost , hanteer dan op woensdag 22 november verstandig uw rode potlood.

Stem alle kartelpartijen naar huis en stem PVV.

Dank u wel voorzitter.