PVV Vragen over het sluiten van de Al Fitrah Moskee

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Al
Qaida-moskee Utrecht

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Het AD publiceerde een artikel waaruit blijkt dat de Al Fitrah moskee in Utrecht, al dan niet direct, wordt medegefinancierd door Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

Deze club wordt verdacht van banden met terroristenclub Al Qaida.

Al eerder kwam deze moskee in het nieuws omdat zij kinderen
opzetten tegen de Nederlandse samenleving. Jihadgangers volgden “cursussen” in
deze moskee. Minister Asscher riep op tot snelle actie. Klaarblijkelijk slechts
voor de bühne. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een strengere aanpak van
salafisten.

Intussen schittert de burgemeester wederom en constant door
afwezigheid. Er wordt slechts politiek correct gepapt en natgehouden. Overleg
hier, taqiyya daar. Een Burgemeester die Marokkaanse vlaggen in zijn stad laat
wapperen bij NATIONALE Dodenherdenking.

De Commissaris van de Koning dient toezicht te houden op het
functioneren van de burgemeester van Utrecht. Vanuit de Wet Veiligheidsregio
kan de Commissaris aanwijzingen geven aan de burgemeester indien deze opzichtig
in gebreke blijft.

De
PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1. Bent u bereid om de burgemeester van Utrecht, na de overdaad aan bewijsmateriaal dat
de openbare orde en veiligheid in het geding is zolang de Al Fitrah moskee
openblijft, een aanwijzing te geven deze moskee onmiddellijk te sluiten? Zo
nee, waarom niet?

2. Acht u de burgemeester nog wel in staat zijn functie te
vervullen, nu hij weigert op te treden bij een salafistische moskee die uit
verdachte buitenlandse bron wordt medegefinancierd? Zo ja, waarom?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht
en hoogachtend,

R. Dercksen