Windpark Houten

PERSBERICHT

PVV Utrecht vraagt AFM goedkeuring prospectus "Windpark Houten" te heroverwegen.

Tegen de wil van een zeer grote meerderheid van de inwoners heeft Eneco in Houten toch een drietal megawindmolens geplaatst. Nu heeft Eneco een prospectus op de markt gebracht voor beleggers waarin wordt gesuggereerd dat de windmolens in goed overleg met de inwoners zijn geplaatst en waarin staat dat Eneco geen kennis heeft van eventuele rechtszaken.

Fractievoorzitter René Dercksen:"Het is algemeen bekend dat Gigawiek, die vele inwoners van Houten vertegenwoordigt, diverse procedures heeft lopen: bij het Europese Hof van Justitie en bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tevens heeft men Eneco aansprakelijk gesteld voor alle kwalijke gevolgen van het windpark. Het lijkt er dus sterk op dat Eneco niet alleen maling heeft aan de inwoners van Houten, maar ook aan kandidaat beleggers door hen op zijn minst onvolledig te informeren".

De Utrechtse PVV fractie hoopt dat de AFM Eneco zal opdragen de kandidaat beleggers volledig te informeren en roept de Gemeenteraad van Utrecht op om lering te trekken uit de overlast die de inwoners van Houten ervaren en om de plannen om subsidiemolens te plaatsen op bedrijvenpark Lage Weide onmiddellijk te schrappen.
René Dercksen

 

Autoriteit Financiële Markten
Per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft: Prospectus Windpark Houten
Utrecht, 6 augustus 2013

Geachte dames en heren,
Ons kwam het prospectus "Windpark Houten" (AFM registernummer 11756) onder ogen, waarin naar onze mening feitelijke onjuistheden zijn opgenomen. Informatie die betrokken beleggers op het verkeerde been zou kunnen zetten.

1. Op bladzijde 24 van genoemd prospectus staat het volgende:
6.5. Rechtszaken en arbitrages
De Uitgevende Instelling is niet bekend met enige overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de Uitgevende Instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden, welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de Uitgevende Instelling en/of de groep van vennootschappen waarmee zij is verbonden.

Navraag bij de Stichting Gigawiek, de belangenorganisatie van 800 aangesloten huishoudens in Houten, leert ons het volgende (deze informatie is eveneens terug te vinden op de website van Gigawiek):

Tegen de afgegeven vergunningen, evenals tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften, lopen nog diverse procedures. Tegen de afgegeven bouwvergunning is medio 2012 door een groep van meer dan 100 omwonenden een procedure aangebracht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM doet naar verwachting in 2014 uitspraak.

Tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften, die volgens meer dan 200 omwonenden niet verrijkend genoeg zijn en volgens hen bovendien ruimer zijn dan bedoeld in Europese wet- en regelgeving, is in april 2013 een procedure aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter. Eneco is hierover door de gemeente Houten geïnformeerd. Omwonenden hebben aangegeven deze zaak te voeren tot aan het Europees Hof, maar eerst dient nog in oktober de zaak bij de bestuursrechter, waarna deze nog open staat voor beroep bij de Raad van State. Dit proces zal nog minstens een jaar duren en pas daarna volgt de stap naar het EHRM, waar zaken gemiddeld 2-3 jaar duren.

Voorts heeft de Stichting Gigawiek zowel de gemeente Houten als Eneco in december 2012 aansprakelijk gesteld en heeft hen aangegeven dat na het in bedrijf stellen van het windpark, geluidsmetingen zullen volgen, welke in een nieuwe procedure gebruikt wordt die bij het Europees Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt, met als inzet om de vergunning van Windpark Houten in strijd met internationale verdragen te laten verklaren. Dit is geen nieuwe informatie en deze is volgens voorzitter Maurice bakker van Stichting Gigawiek eveneens besproken met de heer Bosch (projectontwikkelaar Windpark Houten) en mevrouw Van den Heuvel (communicatie adviseur) in een gesprek in september 2012, ruim voor de datum van het verschijnen van het genoemde prospectus.

2. Op bladzijde 13 staat dat de provincie een benodigde vergunning zou hebben verstrekt. Dat is onjuist, de provincie verstrekt geen vergunningen voor windmolens onder de huidige wetgeving.

Ook staat er dat er zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten voor omwonenden waaronder begrepen de geluidsoverlast. Hiermee wordt nadrukkelijk de suggestie gewekt dat van overlast nauwelijks sprake kan zijn. Dat is onjuist, wat overigens ook blijkt nu in de praktijk de molens in bedrijf zijn genomen en de meldingen van overlast zich opstapelen. Er staan woningen in een straal minder dan 400 meter vanaf de windmolens. Om deze negatieve effecten op de gezondheid te voorkomen zijn er in diverse Europese landen wettelijke bepalingen dat in een straal van 1.500 geen woningen mogen staan. Zou het niet juist zijn beleggers hierop te attenderen? De suggestie overigens, dat inwoners van Houten zouden willen investeren in de door hen zelf ervaren overlast lijkt ons bijzonder vreemd, maar dit ter zijde.

3. Op 18 maart 2013 is daarnaast bij het Europese Hof van Justitie een zaak aanhangig gemaakt waarbij de Stichting Gigawiek samenwerkt met het European Platform Against Windfarms. Daarbij wordt met name een beroep gedaan op de Aarhus Convention. De permanente commissie van de Verenigde Naties houdt toezicht op de naleving van onder andere dit verdrag en heeft hierover al een voor de "uitgevende instelling" negatief oordeel geveld. Uitspraak verwacht in september 2014

4. Een andere zaak is in voorbereiding en handelt over planschade. Hoewel in dit geval de Gemeente zal moeten opdraaien voor eventuele planschade is dit toch ook informatie die aan een belegger kenbaar zou moeten worden gemaakt.

5. Tenslotte vecht de Stichting Gigawiek in eveneens een al aangekondigde zaak, de handhaving aan onder het activiteitenbesluit van de Lden-norm, dat niet te herleiden is tot Europese wetgeving en zelfs strijdig is met de adviezen van de WHO. Hierbij zal ook de handhaafbaarheid en de mogelijkheid tot controle van naleving van de normeringen aangevochten worden. Daar het aan nationale AMvB betreft dient men zich ook in dit geval te vervoegen bij het Europees Hof van Justitie.

Op de website van de stichting Gigawiek staat het volgende: Het is overigens deze AMvB die in de kern de realisatie van Windpark Houten mogelijk maakte, dus indien deze zaak slaagt, is het met Windpark Houten gedaan. Er ligt nu een zaak tegen de maatwerkvoorschriften bij de bestuursrechter, waarin we dus aangeven dat deze niet ver genoeg gaan.

Nu kunnen een aantal van deze zaken (deels) terugslaan op de overheid maar de consequenties voor het windpark kunnen enorm zijn en daarnaast is Eneco, lees de "uitgevende instelling" ook civielrechtelijk aansprakelijk gesteld en zouden de gevolgen voor het windpark zeer groot kunnen zijn. Nu het park draait (als het tenminste hard genoeg waait, maar ook weer niet te hard, want dan leveren ze ook geen energie op) en er forse overlast wordt ervaren door de omwonenden, is Gigawiek van plan, na het doen van verdere geluidsmetingen en inventarisatie van de overlast ook hier een vervolg aan te geven. Naar onze mening informatie die aan de beoogd beleggers kenbaar gemaakt dient te worden.

Een en ander is uitvoerig na te lezen op de website van Gigawiek.

Het lijkt mij dan ook wenselijk dat u de goedkeuring aan het prospectus intrekt en daarvan publiekelijk melding maakt en voorts de beleggers in de gelegenheid stelt alle informatie tot zich te nemen waarmee ze een weloverwogen besluit kunnen nemen om te investeren in een exploitatiesubsidie (belastinggeld).

Indien u hier niet toe overgaat, dan zou op zijn minst het prospectus een addendum moeten hebben, waarin van deze zaken melding gemaakt wordt en zouden obligatiehouders welke al aangekocht hebben, de mogelijkheid moeten genieten om alsnog afstand te doen van de aankoop.


Met vriendelijke groet,
René Dercksen
Fractievoorzitter PVV-Utrecht